Cách cài đặt biến tần VFD E chạy cho từng ứng dụng

Lưu ý : Nếu quý vị không thể thay đổi được thông số thì ta cài hàm  00.02 = 0 bằng cách: Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 00.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống  thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn và giữ phím lên, xuống để đặt tần số. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 1 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AVI, 2 chân còn lại nối với ACM+10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc nối DCM với MI2 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt DCM với MI1 hoặc MI2 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay : 02.00 = 4.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 4 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Xoay núm xoay để đặt tần số, ấn RUN để chạy, ấn SOP để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch. Nhưng đối với dòng biến tần này, nhà sản xuất đã cài sẵn chân MI1 là chạy thuận, MI2 là chạy nghịch rồi nên quý vị không cần phải cài. Nếu như biến tần chỉ chạy 1 chiều, thì quý vị cài hàm 02.04 = 0 để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.04 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị về 0 => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ điều khiển động cơ : 00.10.

 • 0 Điều khiển V/F.
 • 1 Điều khiển Vector.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên đến khi hiện 00.10 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Chọn chế độ dừng : 02.02.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : 01.09.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.09 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Thời gian tăng tốc : 01.10.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.10 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt tần số MAX : 01.00.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Dòng định mức động cơ : 07.00 (30 – 120%) Cách tính Quý vị lấy dòng định mức ghi trên vỏ động cơ chia cho dòng đầu vào AC (xem thông số 00 01) rồi nhân với 100%.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn ENTER hiện 07.00 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Dòng không tải động cơ : 07.01 (0 – 99%) Bình thường quý vị nên cài bằng một nửa dòng định mức.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn ENTER hiện 07.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Số cực động cơ : 07.24.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn ENTER hiện 07.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07.24 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt thông số giới hạn biến tần :

 • Tần số tối đa ngõ ra biến tần : 01.01 (xem trên mác động cơ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Điện áp tối đa ngõ ra biến tần : 01.02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Tần số tối thiểu ngõ ra biến tần : 01.05.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn ENTER hiện 01.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01.05 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Chỉnh độ ồn động cơ : 02.03 Đây là tần số sóng mang biến tần. Nếu cài quá cao sẽ gây nhiễu cho các thiết bị khác xung quanh biến tần. Tùy từng ứng dụng mà quý vị thay đổi thông này cho phù hợp.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn ENTER hiện 02.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02.03 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

Cài đặt các thông số bảo vệ cho động cơ :

 • Bảo vệ quá dòng cho động cơ khi tăng tốc : 06.01 nên cài 150%.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 06 => Ấn ENTER hiện 06.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 06.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
 • Bảo vệ quá dòng khi động cơ đang hoạt động : 06.02 nên cài 130% tức là trong quá trình hoạt động, động cơ quá tải đến ngưỡng 130% là biến tần báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 06 => Ấn ENTER hiện 06.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 06.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về

Điều khiển quạt làm mát : 03.08.

 • 0 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt sẽ tắt sau một phút khi thực hiện lệnh STOP.
 • 2 Quạt chạy khi RUN, tắt khi thực hiện lệnh STOP.
 • 3 Quạt chạy khi nhiệt độ nóng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 => Ấn ENTER hiện 03.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03.01 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

RESET thông số biến tần về mặc định : 00.02.

 • 9 Reset về mặc định với tần số 50 Hz.
 • 10 Reset về mặc định với tần số 60 Hz.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn ENTER hiện 00.00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00.02 => Ấn ENTER => Ấn phím lên, xuống thay đổi giá trị => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE để quay về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Trước hết, để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 04.05, 04.06, 04.07, 04.08 rồi đặt các giá trị tương ứng là 1, 2, 3, 4 bằng cách : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn nút lên tìm hàm 04 => Ấn ENTER hiện 04.00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn ENTER = > Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE để quay về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 05.00 đến 05.15 tương ứng với các cấp tốc độ từ 1 đến 16 rồi đặt giá trị tần số mà mình muốn cài bằng cách : Ấn ENTER hiện 00 => Ấn nút lên tìm hàm 05 => Ấn ENTER hiện 05.00 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm như trên rồi ấn ENTER = > Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tần số mà quý vị mong muốn => Ấn ENTER để xác nhận => Ấn MODE để quay về.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 1 : Nối DCM với MI3, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 2 : Nối DCM với MI4, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 3 : Nối DCM với MI4 và MI3, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 4 : Nối DCM với MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 5 : Nối DCM với MI3 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 6 : Nối DCM với MI4 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với MI3, MI4 và MI5, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 8 : Nối DCM với MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 9 : Nối DCM với MI3 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 10 : Nối DCM với MI4 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 11 : Nối DCM với MI3, MI4 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 12 : Nối DCM với MI5 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 13 : Nối DCM với MI3, MI5 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 14 : Nối DCM với MI4, MI5 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Lệnh chạy cấp tốc độ 15 : Nối DCM với MI3, MI4, MI5 và MI6, rồi nối DCM với MI1 để chạy thuận hoặc với MI2 để chạy nghịch tùy quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here