Tìm hiểu lệnh so sánh trong plc Mitsubishi

Tìm hiểu lệnh so sánh trong plc Mitsubishi

Lệnh so sánh giá trị hai ô nhớ trong plc Mitsubishi

  • Cấu trúc lệnh là LD= D20 D22
  • Mô tả: nếu D20=D22 thì lệnh này sẽ ON tiếp điểm phía sau lên 1.
  • Có thể sử dụng nhiều điều kiện khác nhau cho lệnh này như: <,>, =<, =>.

Lệnh so sánh giá trị ô nhớ trong plc Mitsubishi cho ra 3 kết quả

  • Cấu trúc lệnh: CMP D0 D2 M0
  • Mô tả: so sánh giá trị của hai ô nhớ D0 và D2, nếu D2>D0 thì M0 được set lên 1, nếu D0=D2 thì M1 được set lên 1, nếu D2<D0 thì M2 được set là thành 1.
  • Lưu ý khi sử dụng lệnh này 3 bit liên tiếp tính từ M0 sẽ được sử dụng, vì thế các bạn tránh trường hợp sử dụng những bit này sẽ khiến cho chương trình bị lỗi.

Lệnh so sánh 3 giá trị trong plc Mitsubishi cho ra 3 kết quả

  • Cấu trúc lệnh ZCP K100 K200 D8 M10
  • Mô tả: so sánh giá trị ô nhớ D8 với hai giá trị K100 và K200. Nếu D8<K100 thì M10 on lên 1, nếu K100<D8<K200 thì M11 on lên 1, nếu D8>K200 thì M12 on lên 1.
  • Tương tự như lệnh CMP thì sử dụng lệnh này cũng sẽ sử dụng 3 bit liên tiếp tính từ M10 nên các bạn cũng cần phải chú ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Don`t copy text!