Sửa servo Fanuc A06B-6132-H003 lỗi nóng động cơ, rung động cơ

RITECH đã sửa chữa thành công bộ beta Servo Amplifier Fanuc A06B-6132-H003 bị lỗi chạy rung động cơ, chạy 1 lúc là làm nóng động cơ, thời gian đầu máy vẫn chạy được sau 1 thời gian bị rung thì chết hẳn làm servo báo lỗi, máy CNC báo lỗi không cho chạy.

Sửa chữa servo Fanuc beta 4 Sửa chữa servo Fanuc beta 3

Hình ảnh sửa chữa Servo Fanuc A06B-6132-H003

Sửa chữa servo Fanuc beta 6 Sửa chữa servo Fanuc beta 5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here