Sửa nguồn Fanuc Power supply A06B-6110-H011 lỗi số 1

RITECH đã sửa chữa thành công bộ nguồn Fanuc Power Supply A06B-6110-H011 báo lỗi số 1. Đây là bộ nguồn thường sử dụng trong máy CNC dùng hệ điều khiển Fanuc để tạo nguồn DC link nuôi cho Spindle và Servo các trục X, Y, Z khi mà bị lỗi sẽ làm máy dừng toàn bộ hoạt động tê liệt hết.

Sửa nguồn power supply fanuc lỗi số 1
Sửa nguồn power supply fanuc lỗi số 1

Hình ảnh sửa chữa bộ nguồn Fanuc Power supply A06B-6110-H011 lỗi số 1

Model nguồn Fanuc lỗi số 1
Model nguồn Fanuc lỗi số 1
Sửa nguồn power supply fanuc lỗi số 1
Sửa nguồn power supply fanuc lỗi số 1
Sửa chữa nguồn Fanuc CNC
Sửa chữa nguồn Fanuc CNC
kiểm tra sửa chữa nguồn fanuc cho máy CNC
kiểm tra sửa chữa nguồn fanuc cho máy CNC

Video test lỗi và sửa chữa bộ nguồn Fanuc A06B-6110-H011 lỗi số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here