Sửa máy CNC Fanuc Alarm 441 X Axis : ABNORMAL CURRENT OFFSET

RITECH đã sửa chữa thành công lỗi 441 X Axis : ABNORMAL CURRENT OFFSET thường gặp ở máy CNC Fanuc nguyên nhân là do hỏng bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6117-H209 tuy không báo gì trên bộ Servo Amplifier Fanuc này nhưng nguyên nhân lỗi vẫn do bộ này gây ra.

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0979578581

Fanuc alarm 441
Fanuc alarm 441

Màn hình máy CNC Fanuc báo lỗi 441 X Axis : ABNORMAL CURRENT OFFSET

monitor 441 x axis abnormal current offset
monitor 441 x axis abnormal current offset

Bộ Servo Amplifier Fanuc không báo lỗi gì chỉ báo 1 gạch not ready

Sửa Servo Amplifier Fanuc lỗi 441
Sửa Servo Amplifier Fanuc lỗi 441

Tháo bộ Servo Amplifier Fanuc A06B-6117-H209 ra sửa chữa

Sửa chữa Servo Amplifier Fanuc A06B-6117-H209
Sửa chữa Servo Amplifier Fanuc A06B-6117-H209

Video sửa bộ Servo amplifier Fanuc A06B-6117-H209 Alarm 441 X Axis : ABNORMAL CURRENT OFFSET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here