Máy CNC Okuma báo lỗi 851 Alarm-P MCS Inverter unit fault

Máy CNC Okuma bị lỗi 851 Alarm-P MCS Inverter unit fault : ý nghĩa của mã lỗi này ( tài liệu lưu hành nội bộ RITECH )

Alarm P MCS 1

Nguyên nhân phát hiện mã lỗi
“#1”-> Control board error
“#2”-> Voltage drop of +-12 V battery for control board
“#3”-> OPF error
“#11”-> Voltage drop of 5 V battery for control board
“#12”-> Inverter bridge shorted
“#13”-> IPM protective function activated
“#14”-> Motor overcurrent
“#20”-> INT loop error
“#21”-> INT5 loop error
“#22”-> INT4 loop error
“#23”-> INT3 loop error
“#24”-> INT2 loop error
“#25”-> INT1 loop error
“#26”-> Access denied
“#27”-> Ram check error in initialization
“#28”-> Party error
“#29”-> Watchdog error
“#30”-> IRQ7 interruption
“#31”-> NMI interruption
“#32”-> General illegal command
“#33”-> Slot illegal command
“#34”-> CPU address error
“#35”-> DMA address error
“#36”-> Undefined trap error
“#37”-> Undefined interruption
“#38”-> DMAC
“#39”-> ITU
“#40”-> SCI
“#41”-> REF
“#42”-> A/D
“#43”-> System reserved
“#44”-> User break

Code
In the case of #1, the code shows the error content of the control board.
In the case of #3, the code shows the error content of the optional program file.
1: Identification code “OPF1” error
2: End code “ED” error
3: Sum check error
4: Board name error
In the case of #11-14, #20-21, #25-26 and #30-31, the code shows the data in the error status register.

Probable Faulty Locations
In the case of #1,
– Inverter unit
In the case of #3,
– Optional program file
– Optional program file incompatible with inverter unit
In the case of #2 or #11,
– Power unit (when this alarm occurred in several inverter units)
In the case of #12, #13, or #14,
– Inverter unit
In other cases,
– Inverter unit

Xem thêmdịch vụ sửa chữa máy CNC tại RITECH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.