Hướng dẫn cài đặt biến tần HITACHI WJ200 đầy đủ chi tiết

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt biến tần HITACHI WJ200 cho quý vị và các bạn

Cách mở khóa toàn bộ thông số biến tần : b031 = 10.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b031 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 10 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cách hiển thị Full thông số : b037 = 00.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b037 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 00 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cách RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : b084.

 • 00 Không cài đặt.
 • 01 Xóa toàn bộ lịch sử lỗi.
 • 02 Xóa toàn bộ dữ liệu cài đặt.
 • 03 Xóa toàn bộ lịch sử lỗi và dữ liệu cài đặt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b084 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị  => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện A002 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 02 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 02 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên, quý vị vào hàm F001 để đặt tần số bằng cách : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện F001 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện A002 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 01 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : A001 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị là 01 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với O, 2 chân còn lại nối với HL (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối L với 1 để chạy thuận hoặc nối L với 2 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt L với 1 hoặc 2 để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm C001 = 00 bằng cách : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện C001 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt là 00 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm C002 = 01 bằng cách : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện C001 => Dùng phím 1, 2 tìm hàm C002 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt là 01 => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Thực hiện lệnh chạy : Chạy thuận thì quý vị nối chân L với chân 1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, thì quý vị ngắt chân L với chân 1 rồi nối chân L với chân 2.

Chọn chế độ dừng : b091.

 • 00 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b091 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Chọn chế độ điều khiển động cơ : A044.

 • 00 Điều khiển V/F cho động cơ có momen xoắn không đổi (loại tải nặng).
 • 01 Điều khiển V/F cho động cơ có momen xoắn thay đổi (loại tải nhẹ).
 • 02 Không quan tâm đến tải động cơ.
 • 03 Điều khiển vector.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn 1 hoặc 2 tìm A044 => Ấn nút SET => Ấn phím 1, 2  thay đổi giá trị => Ấn SET để xác nhận => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F002.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện F001 =>  Ấn 1 hoặc 2 tìm hàm F002 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Thời gian giảm tốc : F003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện F001 =>  Ấn 1 hoặc 2 tìm hàm F003 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cài đặt tần số MAX : A004.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện A004 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị  => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Chỉnh độ ồn cho động cơ : b083 (Tăng thông số này sẽ làm tăng các thông số nhiễu điện từ cho các thiết bị khác xung quanh biến tần nên cài max).

 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b083 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Chọn loại động cơ : b013.

 • 00 Tải nhẹ.
 • 01 Tải nặng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b013 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Chọn loại tải cho động cơ : b049 (00 là tải nặng, 01 tải nhẹ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b049 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Điện áp định mức động cơ : A082.
 • Cách đặt lệnh  : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện A001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện A082 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Công suất định mức động cơ : H003.
 • Cách đặt lệnh  : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện H001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện H003 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Số cực động cơ : H004.
 • Cách đặt lệnh  : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện H001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện H004 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Điều khiển quạt làm mát : b092.

 • 0 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt sẽ tắt sau một phút khi thực hiện lệnh STOP.
 • 2 Khi RUN quạt chạy, khi STOP thì quạt tắt.
 • 3 Quạt chạy khi nhiệt độ xung quanh là 60 độ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 nhiều lần đến khi hiện b092 => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt giá trị => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm C003, C004, C005, C006 tương ứng với các chân 3, 4, 5, 6 rồi đặt các giá trị tương ứng là 02, 03, 04, 05 bằng cách : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện C001 => Ấn nút 1 hoặc 2 tìm các hàm như trên => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt các giá trị tương ứng => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm A021 đến A035 bằng cách : Ấn ESC nhiều lần đến khi hiện b001 => Ấn nút 1 hoặc 2 tìm các hàm như trên  => Ấn SET rồi ấn 1 hoặc 2 để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn => Ấn SET để lưu => Ấn và giữ nút ESC để quay về trạng thái ban đầu.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối L với 3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối L với 4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối L với 3 và 4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối L với 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối L với 3 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối L với 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối L với 3, 4 và 5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối L với 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối L với 3 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối L với 4 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối L với 3, 4 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối L với 5 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối L với 3, 5 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối L với 4, 5 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối L với 3, 4, 5 và 6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.