Hướng dẫn cài đặt biến tần HITACHI SJ200

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cài đặt biến tần HITACHI SJ200 dễ hiểu nhanh nhất

RESET thông số biến tần về mặc định nhà sản xuất : b084 = 02.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b084 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh : Ấn và giữ đồng thời 3 phím FUNC, phím 2 và nút STOP đến khi hiện chữ led đầu tiên đang quay tròn. Khi màn hình hiển thị d001 là xong quá trình.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên quý vị vào hàm F001 để cài tần số bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt tần số rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần. Ấn RUN trên bàn phím để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 02 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh lấy tần số bằng núm xoay trên bàn phím : A001 = 00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 00 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm C001 = 00 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm C001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 00 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh RUN/STOP: A002 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: A001 = 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Cách đấu biến trở : Chân giữa của biến trở nối với O, 2 chân còn lại nối với HL (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối PCS với chân 1 để chạy, xoay biến trở để đặt tàn số. Ngắt PCS với chân 1 để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch :

 • Các bước thực hiện giống như trên nhưng quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm C001 = 00 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm C001 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 00 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị cài hàm C002 = 01 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm C002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt là 01 rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, ta nối PCS với chân 1 xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch quý vị phải ngắt chạy thuận bằng cách bỏ đấu nối chân PCS với chân 1 và nối PCS với chân 2.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, thời gian giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F002.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F002 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Thời gian giảm tốc : F003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm F003 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt tần số MAX : A004.

 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm A004 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt chế độ dừng động cơ : b091.

 • 00 Dừng theo thời gian tăng, giảm tốc.
 • 01 Dừng tự do : Dừng theo quán tính động cơ.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b091 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt quạt tản nhiệt : b092.

 • 00 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 01 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • 02 Quạt chạy phụ thuộc vào nhiệt độ của tản nhiệt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm b092 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Nhập thông số động cơ : 

 • Công suất động cơ : H003.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm H003 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Số cực động cơ : H004.
 • Cách đặt lệnh : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm H004 rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt giá trị rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm C002, C003, C004, C005 tương ứng với các chân điều khiển 2, 3, 4, 5 rồi đặt các giá trị tương ứng là 02, 03, 04, 05 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm như trên rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt các giá trị tương ứng rồi ấn STR để lưu => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm A021 đến A035 bằng cách : Ấn nút FUNC => Ấn đồng thời 2 phím 1 (lên) và 2 (xuống) đến khi chữ led đầu tiên trên màn hình nhấp nháy => Kết hợp các phím 1 (lên),  2 (xuống) và STR (qua phải) để tìm hàm như trên rồi ấn nút STR => Ấn phím FUNC => Dùng phím 1 và 2 để đặt các các tần số tương ứng với cấp tốc độ mà bạn mong muốn => Ấn và giữ nút FUNC để về trạng thái ban đầu của biến tần. 
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối PCS với 2, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối PCS với 3, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối PCS với 2 và 3, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối PCS với 4, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối PCS với 2 và 4, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối PCS với 3 và 4, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối PCS với 3, 4 và 2, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối PCS với 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối PCS với 2 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối PCS với 3 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối PCS với 2, 3 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối PCS với 4 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối PCS với 2, 4 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối PCS với 3, 4 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối PCS với 2, 3, 4 và 5, rồi nối PCS với chân 1 để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.