Hướng dẫn cài đặt biến tần Emerson Commander SK

Để cài đặt được biến tần, ta phải đặt hàm 10 = L3 để có thể truy cập được tất cả thông số biến tần bằng cách : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 10 => Ấn phím M, đặt giá trị L3 => Ấn phím M để thoát.

1. Cách đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng bàn phím

 • 05 = PAd.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 05 => Ấn phím M, đặt giá trị PAd => Ấn phím M để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn nút Start để chạy, rồi ấn vầ giữ phím lên xuống để cài tần số mà mình muốn, ấn nút Stop để dừng.
 • Lưu ý : Để biến tần chạy được, thì biến tần phải ở trạng thái ready bằng cách nối chân B2 với B4 với nhau, khi trên màn hình hiển thị chữ rd là OK.
Terminal biến tần Emerson Commander SK
Terminal biến tần Emerson Commander SK

2. Cách đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng biến trở.

 • 05 = AI.AV
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 05 => Ấn phím M, đặt giá trị AI.AV => Ấn phím M để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối chân B2 với B5 để chạy, xoay biến trở đặt tần số, ngắt chân B2 với B5 để dừng.
 • Lưu ý : Để biến tần chạy được, thì biến tần phải ở trạng thái ready bằng cách nối chân B2 với B4 với nhau, khi trên màn hình hiển thị chữ rd là OK.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa nối với chân T4, 2 chân còn lại nối với chân T1, T4, nếu xoay biến trở bị ngược thì đổi 2 chân này cho nhau.
Sơ đồ chân biến tần Emerson Commander SK
Sơ đồ chân biến tần Emerson Commander SK

3. Cách cài đặt chạy thuận, nghịch 

 • Trước hết, ta vẫn cài hàm 05 = AI.AV. Sau đó ta cài hàm 11 = 0 để cài chân B6 là chân chạy nghịch.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối chân B2 với B5 để chạy nghịch, xoay biến trở đặt tần số. Muốn chạy nghịch lại, thì ta ngắt chân B2 với B5, rồi nối chân B2 với B6.
 • Lưu ý : Để biến tần chạy được, thì biến tần phải ở trạng thái ready bằng cách nối chân B2 với B4 với nhau, khi trên màn hình hiển thị chữ rd là OK.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa nối với chân T4, 2 chân còn lại nối với chân T1, T4, nếu xoay biến trở bị ngược thì đổi 2 chân này cho nhau.

4. Cài đặt tần số MAX : 02

 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 02 => Ấn phím M, đặt tần số mà mình muốn => Ấn phím M để thoát.

5. Cách cài đặt thời gian tăng, giảm tốc 

 • Thời gian tăng tốc : 03.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 03 => Ấn phím M, đặt thời gian mà mình muốn => Ấn phím M để thoát.
 • Thời gian giảm tốc : 04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 04 => Ấn phím M, đặt thời gian mà mình muốn => Ấn phím M để thoát.

6. Cách nhập thông số động cơ 

 • Dòng định mức động cơ : 06.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 06 => Ấn phím M, đặt giá trị => Ấn phím M để thoát.
 • Tốc độ định mức động cơ : 07.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 07 => Ấn phím M, đặt giá trị => Ấn phím M để thoát.
 • Điện áp định mức động cơ : 08.
 • Cách đặt lệnh : Ấn phím M, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm 07 => Ấn phím M, đặt giá trị => Ấn phím M để thoát.

7. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước hết, ta phải cài hàm 05 = Pr.
 • Chân điều khiển cấp tốc độ thì nhà sản xuất đã để mặc định là chân T4, B7 và chạy tối đa 4 cấp tốc độ.
 • Để cài tần số cấp tốc độ ta vào các hàm 18, 19, 20, 21 tương ứng với cấp tốc độ 1, 2, 3, 4 để cài.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy các bạn.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân B2 với B7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy các bạn.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân B2 với T4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy các bạn.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân B2 với T4, B7, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.