Cách cài đặt biến tần TECO A510.

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần TECO A510.

Mở khóa thông số biến tần : 13-06 = 2.

 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 13-06 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 2  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: 00-02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 00-05 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-05 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn phím lên, xuống để đặt tần số rồi ấn ENTER để lưu. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Trước tiên, quý vị cài hàm 03 – 00 = 0 bằng cách : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 03-00  => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Lệnh RUN/STOP: 00-02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : 00-05 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-05 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với  +10VGND (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối 24VG với S1 để chạy thuận hoặc nối 24VG với S2 để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt 24VG với S1 hoặc S2 để dừng.

 

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm 03 – 00 = 0 bằng cách : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 03-00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị cài hàm 03 – 01 = 1 bằng cách : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 03-01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối 24VG với S1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt 24VG với S1 rồi nối 24VG với S2.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : 07-09.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • 2 Dừng bằng phanh DC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 07 09 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : 00-14.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-14 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Thời gian giảm tốc : 00-15.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Ấn phím lên tìm hàm 00-15 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Cài đặt tần số MAX : 01-02.

 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 01-02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Chọn dòng không tải động cơ : 02-00.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Dòng định mức động cơ : 02-01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Tốc độ định mức động cơ : 02-03.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-03 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Điện áp định mức động cơ : 02-04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-04 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Công suất định mức động cơ : 02-05.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-05 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Tần số định mức động cơ : 02-06.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-06 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Số cực động cơ : 02-07.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 02-07 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Điều khiển quạt làm mát : 08-37.

 • 0 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • 1 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • 2 Quạt chạy khi nhiệt độ tản nhiệt nóng.
 • Cách đặt lệnh : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng phím lên, xuống, RESET tìm hàm 08-37 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 03 02 (chân S3), 03 03(chân S4), 03 04(chân S5), 03 05(chân S6) rồi đặt các giá trị tương ứng là 2, 3, 4, 5 bằng cách : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng các phím lên, xuống RESET tìm các hàm trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm 05 02 đến 05 16 bằng cách : Ấn DSP/FUN hiện 00 – 00 => Dùng các phím lên, xuống RESET tìm các hàm trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị muốn => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím DSP để thoát.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối 24VG với S3, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối 24VG với S4, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối 24VG với S3 và S4, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối 24VG với S5, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối 24VG với S3 và S5, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối 24VG với S4 và S5, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối 24VGvới S3, S4 và S5, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối 24VGvới S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối 24VGvới S3 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối 24VG với S4 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối 24VGvới S3, S4 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối 24VGvới S5 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối 24VGvới S3, S5 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối 24VGvới S4, S5 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối 24VGvới S3, S4, S5 và S6, rồi nối 24VG với S1 để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.