Cách cài đặt biến tần Schneider ATV71 và ATV61 có màn hình

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV71 và ATV61 có màn hình

Giới hạn truy cập: LEVEL ACCESS.

 • Basic: Chỉ truy cập được vào 5 menu (DRIVE MODE, LEVEL ACCESS, OPEN/SAVE AS, PASSWORD, LANGUAGE) và 6 sub-menu trong DRIVE MODE.
 • Standard: Chỉ truy cập được vào 6 menu (DRIVE MODE, LEVEL ACCESS, OPEN/SAVE AS, PASSWORD, LANGUAGE, MONITORING CONFIG) và truy cập vào tất cả trong DRIVE MODE.
 • Advanced: Truy cập vào tất cả các menu và menu con.
 • Expert: Quyền truy cập vào tất cả các menu và menu con đối với cấp độ [Advanced] và truy cập vào các thông số bổ sung.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: Cmd channel 1 = HMI (Để xuất hiện hàm Cmd channel 1 thì ta phải cài hàm Profile = Separate hoặc I/0 Profile).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.6 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Profile  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là Separate hoặc I/0 Profile  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về tìm hàm Cmd channel 1 => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là HMI => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Ref.1 channel = HMI.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Ref.1 channel  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị HMI => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn RUN để chạy, xoay biến trở trên bàn phím để đặt tần số, ấn FWD/REV để đảo chiều, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm 2/3 wire control = 2 wire bằng cách : Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 2/3 wire control => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị 2 wire => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Lệnh RUN/STOP: Cmd channel 1 = Terminals (Để xuất hiện hàm Cmd channel 1 thì ta phải cài hàm Profile = Separate hoặc I/0 Profile).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.6 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Profile  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là Separate hoặc I/0 Profile  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về tìm hàm Cmd channel 1 => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là Terminals => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Ref.1 channel = AI2.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Ref.1 channel  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị AI2 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI2, 2 chân còn lại nối với COM5V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở đặt tần số. Ngắt chân +24V với LI1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh chạy thuận, chạy nghịch : Các bước tiến hành giống như phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài, nhưng ta phải khai báo thêm chân chạy nghịch, chân chạy thuận.

 • Chân chạy thuận : Luôn là LI1 do nhà sản xuất đã cài mặc định.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm Rev. assignment = LI2 bằng cách : Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Reverse assign. => Ấn ENT => Xoay biến trở để chọn LI2 => Ấn ENT để xác nhận =>  Ấn ESC để quay về.
 • Để kích hoạt chạy nghịch, quý vị cài hàm RV Inhibition = Yes bằng cách : Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.6 COMMAND => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục RV Inhibition  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị là Yes (Kích hoạt chế độ chạy nghịch)  => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để quay về 
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối chân +24V với LI1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1, rồi nối chân +24V với LI2.

Các kiểu điều khiển: 2/3 wire control.

 • 2 wire: Chế độ 2 dây.
 • 3 wire: Chế độ 3 dây.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 2/3 wire control => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách cài đặt tần số MAX: Max frequency (Hz).

 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Max frequency  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: Acceleration.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Acceleration  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Thời gian giảm tốc: Deceleration.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Deceleration  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Chọn loại điều khiển động cơ: Motor control type (Mặc định là V/F 2pts ).

 • SVC V : Điều khiển véc tơ từ thông điện áp vòng hở với khả năng bù trượt tự động theo tải. Nó hỗ trợ hoạt động với một số động cơ được kết nối song song trên cùng một ổ (nếu các động cơ được giống hệt nhau).
 • V/F 2pts : Cấu hình V / F đơn giản không có bù trượt.
 • V/F 5pts : Cấu hình 5 phân đoạn V / F. Như cấu hình V / F 2 pts nhưng cũng hỗ trợ tránh cộng hưởng
 • Sync. mot. : Chỉ sử dụng cho các motor đồng nam châm vĩnh cửu và sức điện động (EMF) có dạng hình sin.
 • U/F Quad : Biến mômen xoắn. Đối với các ứng dụng bơm và quạt.
 • Energy Sav. : Tiết kiệm năng lượng. Đối với các ứng dụng không yêu cầu động lực học cao. Loại kiểm soát này được khuyến nghị khi thay thế ATV38.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.4 MOTOR CONTROL => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Motor control type => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor: 301 (00 là 50Hz, 01 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Standard mot. freq=> Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn công suất định mức: Rated motor power.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục  Rated motor power  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn điện áp định mức: Rated motor volt.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Rated motor volt  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn dòng định mức : Rated mot. current (A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Rated mot. current  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn tần số định mức: Rated motor freq. (Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Rated motor freq.  => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.
 • Chọn tốc độ định mức: Rated motor speed (RPM).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(Nút biến trở xoay) => Xoay biến trở tìm mục 1.DRIVE MODE => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục 1.1 SIMPLY START => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm mục Rated motor speed => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt giá trị => Ấn ENT để xác nhận => Ấn ESC để thoát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.