Cách cài đặt biến tần Schneider ATV310

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV310

 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím:

 • Cách đặt lệnh: Ấn và giữ nút MODE trong vòng 3 giây đến khi xuất hiện đèn led chạy liên tục bên trái màn hình hiển thị.Muốn thoát lệnh chạy ta cũng ấn và giữ MODE.
 • Thực hiện lệnh : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm 201 = 00 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 200- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 201 => Xoay biến trở đến 00 => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP: 407 = 01(Để xuất hiện hàm 407 thì ta phải cài hàm 406 = 02).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 400- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 406 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến giá trị 02 => Ấn ENT để lưu giá trị => Xoay biến trở đến 407 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 01 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: 401=01.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 400- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 401 => Xoay biến trở đến 01 => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM5V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số trên bàn phím (biến trở xoay màu xanh):

 • Trước tiên, quý vị cài hàm 201 = 00 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 200- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 201 => Xoay biến trở đến 00 => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Giống phần 2.
 • Lệnh lấy tần số : 401=183.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 400- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 401 => Xoay biến trở đến 183 => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh: Trước tên ta sẽ đặt tần số bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Vào hàm REF để đặt phần trăm tương ứng với giá trị tần số (100% tương ứng với tần số MAX) => Xoay biến trở để đặt phần trăm => Ấn ENT lể lưu => Ấn ESC để quay về.Sau đó, ta nối chân +24V với LI1 để chạy.
 1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên mặt bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Lệnh RUN/STOP trên bàn phím: 407=02(Để xuất hiện hàm 407 thì ta phải cài hàm 406 = 02).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 400- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 406 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến giá trị 02 => Ấn ENT để lưu giá trị => Xoay biến trở đến 407 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 02 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Như phần 2.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM5V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Ấn RUN để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ấn STOP để dừng.
 1. Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị ngoài): Các bước tiến hành giống phần 2, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • Chân chạy thuận : Nhà sản xuất đã cài mặc định là chân LI1.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm 503 = L2h (chân LI2) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 503 => Ấn ENT => Xoay biến trở để đặt là L2h => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để quay về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm 404 = 01 bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 400- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 404 => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt là 01 => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối +24V với LI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1 rồi nối chấn +24V với LI2.
 1. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: 501.0.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 501- => Ấn ENT rồi tìm đến hàm 501.0 => Xoay biến trở thay đổi giá trị => Ấn ENT lể lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 • Thời gian giảm tốc: 501.1.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 501- => Ấn ENT rồi tìm đến hàm 501.1 => Xoay biến trở thay đổi giá trị => Ấn ENT lể lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Cách cài đặt tần số MAX: 308.

 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 308 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 1. Lựa chọn chế độ dừng: 502.0. (mặc định 00).

 • 00 dừng chậm.
 • 08 dừng nhanh.
 • 13 dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 502- => Ấn ENT rồi tìm đến hàm 502.0 => Xoay biến trở thay đổi giá trị => Ấn ENT lể lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Điều khiển quạt làm mát : 513.

 • 00 quạt chạy khi RUN biến tần.
 • 01 quạt chạy dựa vào nhiệt độ.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 513 => Ấn ENT rồi xoay biến trở thay đổi giá trị => Ấn ENT lể lưu giá trị => Ấn ESC để quay về.
 1. Chọn loại điều khiển động cơ: 309.

 • 00 Điều khiển vector không cảm biến với vòng lặp tốc độ bên trong dựa trên tính toán phản hồi điện áp. Đối với các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao trong quá trình khởi động hoặc hoạt động.
 • 03 Điều khiển 2 điểm V / F không có vòng tốc độ bên trong. Đối với các ứng dụng đơn giản, không yêu cầu hiệu suất cao. Luật điều khiển động cơ đơn giản duy trì một tỷ lệ tần số điện áp không đổi, cho phép điều chỉnh điểm bắt đầu đường cong.
 • 06 Bơm: U2 / F; để sử dụng chuyên dụng với các ứng dụng quạt và bơm có mô-men xoắn thay đổi không yêu cầu khởi động cao momen xoắn.        
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 309 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.                                        
 1. Reset biến tần về thông số mặc định nhà sản xuất:

 • Lưu ý: Nếu các bạn có biến tần trong hệ thống thì không nên sử dụng chức năng này.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 102 => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 64 => Ấn và giữ ENT trong vòng 2 giây.Ấn ESC để trở về.
 1. Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor: 301 (00 là 50Hz, 01 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 301 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn công suất định mức: 302(KW).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 302 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn điện áp định mức: 304(V).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 304 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn dòng định mức : 305(A).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 305 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tần số định mức: 306(Hz).
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 306 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: 307.
 • Cách đặt lệnh: Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 300- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 307 => Xoay biến trở để đặt tham số => Ấn ENT để lưu tham số => Ấn ESC để trở về.
 1. Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm 507.0, 507.1, 507.2  rồi đặt các giá trị tương ứng là L2h (chân LI2), L3h(chân LI3), L4h(chân LI4) bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 507- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm 507.3 đến 507.9 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn ENT(nút biến trở xanh) => Xoay biến trở tìm đến hàm COnF => Ấn ENT => Xoay biến trở đến FULL  => Ấn ENT => Xoay biến trở đến 500- => Ấn ENT => Xoay biến trở đến hàm 507- => Ấn ENT => Xoay biến trở tìm các hàm trên => Ấn ENT => Xoay biến trở đặt tần số mà quý vị mong muốn với từng cấp tốc độ => Ấn ENT xác nhận => Ấn ESC để trở về..  
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối +24V với LI2, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối +24V với LI3, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối +24V với LI2 và LI3, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối +24V với LI4, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối +24V với LI2 và LI4, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối +24V với LI3 và LI4, rồi nối +24V với LI1 để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối +24V với LI2, LI3 và LI4, rồi nối +24V với LI1 để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.