Cách cài đặt biến tần Schneider ATV31

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV31:

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP : Cd1 = LOC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Cd1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị LOC => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm LAC = L3 và CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm LAC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị L3 => Ấn và giữ ENT trong 2 giây đến khi nhấp nháy => Ấn ESC để trở về, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm CHCF => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là SEP => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CCS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị Cd1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : Fr1 = AIP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Fr1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị AIP => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rFC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị Fr1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở trên bàn phím đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm tCC = 2C bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm I_O- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tCC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 2C => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : Cd1 = tEr.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Cd1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị tEr => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để xuất hiện Cd1, quý vị phải cài hàm LAC = L3 và CHCF = SEP bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm LAC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị L3 => Ấn và giữ ENT trong 2 giây đến khi nhấp nháy => Ấn ESC để trở về, rồi dùng phím lên, xuống tìm hàm CHCF => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là SEP => Ấn ENT để lưu => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm CCS = Cd1 thì lệnh mới được thực hiện bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CCS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị Cd1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: Fr1 = Ai1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Fr1 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị AI1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm rFC = Fr1 thì lệnh mới có tác dụng bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rFC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị Fr1 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với COM10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân +24V với LI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị ngoài): Các bước tiến hành giống phần 2, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Chân chạy thuận : Luôn là chân LI1.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm rrS = LI2 (chân LI2) bằng cách : : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm I_O- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm rrS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị LI2 => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm roT = bOt bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm CtL- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm roT => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị bOt => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối +24V với LI1, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân +24V với LI1 rồi nối chấn +24V với LI2.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SEt- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm ACC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SEt- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm dEC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cách cài đặt tần số MAX: tFr.

 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tFr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Lựa chọn chế độ dừng: Stt  (mặc định rnP).

 • rnP dừng theo thời gian giảm tốc.
 • FSt dừng nhanh.
 • nsT dừng tự do.
 • dCi dừng bơm dòng DC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm FUn- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm StC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Stt => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Chỉnh độ ồn động cơ : SFr (Nên để nhỏ hơn hoặc bằng 4)

 • Cách đặt lệnh : Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm SFr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt các thông số bảo vệ :

 • Bảo vệ mất pha đầu vào : IPL cài là yES thì khi mất pha ngõ vào biến tần sẽ báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm IPL => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ mất pha ngõ ra : OPL cài là yES khi mất pha ngõ ra biến tần báo lỗi, cài là nO thì biến tần không báo lỗi.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm OPL => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Bảo vệ quá tải : OLL cài là yES khi phát hiện quá tải biến tần cho động cơ dừng tự do, cài rnP thì biến tần sẽ dừng hãm động cơ, cài là FSt thì biến tần dừng nhanh.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm Flt- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm OLL => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần:

 • Chọn loại motor : bFr (50 là 50Hz, 60 là 60Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm bFr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn điện áp định mức: UnS(V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm UnS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn dòng định mức : nCr(A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm nCr => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tần số định mức: FrS(Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm FrS => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: nSP.
 • Cách đặt lệnh : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm drC- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm nSP => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm PS2, PS4, PS8, PS16  rồi đặt các giá trị tương ứng là LI3 (chân LI3), LI4(chân LI4), LI5(chân LI5), LI6(chân LI6) bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm FUn- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm PSS- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm SP2 đến SP16 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm FUn- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị muốn => Ấn ENT để lưu giá trị => Ấn ESC để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối +24V với LI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối +24V với LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối +24V với LI3 và LI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối +24V với LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối +24V với LI3 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối +24V với LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối +24V với LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối +24V với LI3 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối +24V với LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối +24V với LI3, LI4 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối +24V với LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối +24V với LI3, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối +24V với LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối +24V với LI3, LI4, LI5 và LI6, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.