Cách cài đặt biến tần Schneider ATV21, ATV212

Bài viết này RIETCH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần Schneider ATV21, ATV212.

RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : tyP = 3.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm AUF => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm tyP => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 đến khi màn hình chuyển về 0.0 là quá trình reset thực hiện thành công.

Mở khóa parameter : F700 = 0.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm AUF => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F700 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP :CnOd = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm CnOd => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : FnOd = 3.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm FnOd => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, dùng phím lên, xuống trên bàn phím đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài :

 • Trước hết, quý vị cài hàm F111 = 2 bằng cách : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm F—- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F111 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh RUN/STOP : CnOd = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm CnOd => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh lấy tần số bằng biến trở ngoài: FnOd = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm FnOd => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với VIA, 2 chân còn lại nối với PPCC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối chân P24 với F để chạy, xoay biến trở để đặt tần số.

Cách cài đặt chạy thuận, chạy nghịch bằng terminal (thiết bị ngoài): Các bước tiến hành giống phần 2, nhưng ta phải cài đặt thêm chân chạy thuận và chân chạy nghịch.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Chân chạy thuận, quý vị cài hàm F111 = 2.
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm F112 = 3 (chân R) bằng cách : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm F—- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F112 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm F311 = 0 bằng cách : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm F—- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F311 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, quý vị nối P24 với F, xoay biến trở để đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân P24 với F rồi nối chấn P24 với R.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc : ACC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm ACC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : dEC.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm dEC => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt tần số MAX: FH.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm FH => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Lựa chọn chế độ dừng : F721.

 • 0 dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F—- = > Ấn nút lên, xuống tìm hàm F721 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Chỉnh độ ồn động cơ : F300 (Nên để nhỏ hơn hoặc bằng 4).

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F—- = > Ấn nút lên, xuống tìm hàm F721 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cách nhập thông số động cơ vào biến tần :

 • Chọn điện áp định mức : uLu(V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm uLu => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chọn dòng định mức : F415(A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F— => Ấn nút lên, xuống tìm hàm F415 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chọn tần số định mức: uL(Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Ấn nút lên, xuống tìm hàm uL => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chọn tốc độ định mức: F417.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F— => Ấn nút lên, xuống tìm hàm F417 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm F112, F113, F118 rồi đặt các giá trị tương ứng là 6 (chân R), 7 (chân RES), 8 (chân VIA) bằng cách : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F—- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT => Ấn MODE để trở về.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm F109 = 2 bằng cách : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F—- => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F109 => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn ENT để xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp tốc độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm Sr1 đến Sr7 rồi đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn bằng cách : Ấn MODE => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị muốn => Ấn ENT để xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối P24 với R, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối P24 với RES, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối P24 với R và RES, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối P24 với VIA, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối P24 với R và VIA, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối P24 với RES và VIA, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối P24 với R, RES và VIA, rồi nối chân P24 với chân L để chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.