Cách cài đặt biến tần PANASONIC VF0

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần PANASONIC VF0

RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : P66 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P66 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn nút SET màn hình hiển thị 0 là quá trình RESET đã được thực hiện => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: P08 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P08 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về..
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: P09 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P09 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, ấn phím lên, xuống để đặt tần số rồi ấn SET để lưu, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: P08 = 3.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P08 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : P09 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P09 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với 2, 2 chân còn lại nối với  1(khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối chân 3 với chân 5 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân 3 với chân 5 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: P08 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P08 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: P09 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P09 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : Luôn là chân 5.
 • Chân chạy nghịch : Luôn là chân 6.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm P10 = 0 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P10 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân 3 với chân 5, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân 3 với chân 5, rồi nối chân 3 với chân 6.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : P11.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P11 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : P01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : P02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P02 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt tần số MAX : P15.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P15 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P19(chân 7), P20(chân 8), P21(chân 9) rồi đặt giá trị đều la 0 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm P32 đến P38 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân 3 với chân 7, rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân 3 với chân 8, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân 3 với chân 7 và 8, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân 3 với chân 9, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân 3 với chân 7 và 9, S3, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân 3 với chân 8 và 9, S3, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân 3 với chân 7, 8 và 9, rồi rồi nối chân 3 với chân 5 để chạy thuận, hoặc với chân 6 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.