Cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JV

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần OMRON 3G3JV

Để hiển thị Full thông số và cho phép cài đặt cài đặt, quý vị cài hàm n01 = 1 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

RESET biến tần về mặc định : 

 • n01 = 8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 8 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: n02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: n03 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n03 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên, quý vị vào hàm n21 cài tần số bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n21 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt tần số => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về. Sau đó, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: n02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : n03 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n03 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 2 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với FR, 2 chân còn lại nối với FSFC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối SC với chân S1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân SC với chân S1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím (nếu có):

 • Lệnh RUN/STOP: n02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: n03 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n03 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : Luôn là chân S1
 • Chân chạy nghịch, quý vị cài hàm n36 = 2 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n36 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 2 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về. 
 • Bật chạy nghịch, quý vị cài hàm n05 = 0 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n05 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân SC với chân S1, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân SC với chân S1, rồi nối chân SC với chân S2.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : n04.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n04 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : n16.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n16 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : n17.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n17 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt tần số MAX : n09.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n09 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Dòng định mức động cơ : n32 (0,0 đến 120% dòng đầu ra định mức của biến tần) đơn vị A.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n32 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Dòng không tải động cơ : n65(đơn vị % từ 0 đến 99%).
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n65 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt quạt làm mát : n35.

 • 0 Quạt chạy khi biến tần RUN và tắt sau 1 phút khi biến tần STOP.
 • 1 Quạt luôn chạy khi cấp nguồn.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n35 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm n37(chân S3), n38(chân S4), n39(chân S5) rồi đặt giá trị lần lượt là 6, 7, 8 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm n22 đến n28 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân SC với chân S3, rồi nối chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân SC với chân S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân SC với chân S3 và S4, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân SC với chân S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân SC với chân S3 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân SC với chân S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân SC với chân S3, S4 và S5, rồi rồi chân SC với chân S1 để chạy thuận, hoặc với chân S2 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.