Cách cài đặt biến tần OMRON 3G3EV

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần OMRON 3G3EV.

Để hiển thị Full thông số và cho phép cài đặt, quý vị cài hàm n01 = 1 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

RESET biến tần về mặc định : 

 • n01 = 8.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 8 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Quý vị cài hàm n02 = 0 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : ấn RUN để chạy, dùng phím lên, xuống cài tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Quý vị cài hàm n02 = 1 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối SC với chân SF để chạy, dùng phím lên, xuống đặt tần số, ngắt chân SC với chân SF để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP trên bàn phím và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài :

 • Quý vị cài hàm n02 = 2 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với FR, 2 chân còn lại nối với FSFC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài : 

 • Quý vị cài hàm n02 = 3 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n02 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với FR, 2 chân còn lại nối với FSFC (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối SC với chân SF để chạy, xoay biến trở đặt tần số, ấn STOP để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : Chân SF
 • Chân chạy nghịch : Chân SR
 • Bật chạy nghịch, quý vị cài hàm n05 = 0 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n05 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân SC với chân SF, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân SC với chân SF, rồi nối chân SC với chân SR.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : n03.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng tự do.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n03 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : n20.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n20 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : n21.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n21 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt tần số MAX : n24.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm n24 => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm n06(chân S1), n07(chân S2), n08(chân S3) rồi đặt giá trị lần lượt là 6, 7, 8 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm n12 đến n18 bằng cách : Ấn MODE(nút màu xanh dương) đến khi hiện n01 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn ENT(nút màu vàng) => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ => Ấn ENT xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân SC với chân S1, rồi nối chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân SC với chân S2, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân SC với chân S1 và S2, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân SC với chân S3, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân SC với chân S1 và S3, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân SC với chân S2 và S3, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân SC với chân S1, S2 và S3, rồi rồi chân SC với chân SF để chạy thuận, hoặc với chân SR để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.