Cách cài đặt biến tần INOVANCE MD290, MD310, MD500

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần INOVANCE MD290, MD310, MD500.

RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : FP-01 = 01.

 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm FP => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm FP 01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 01 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Copy thông số và upload thông số vào biến tần : Để copy thông số quý vị cài hàm FP 01 = 04. Để upload thông số vào biến tần quý vị cài hàm FP 01 = 501.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: F0 02 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: F0 03 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 03 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 0 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn phím lên, xuống  để đặt tần số. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: F0 02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : F0 03 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 03 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 2 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với AI1, 2 chân còn lại nối với  +10VGND  (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối COM với DI1 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt COM với DI1 để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước hết, quý vị phải cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : F4 00 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F4 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F4 00 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Chân chạy nghịch : F4 01 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F4 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F4 01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 2 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Ngoài ra, quý vị phải cài hàm F8 13 = 1 để cho phép chạy ngược bằng cách : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F8 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F8 13 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị 1 => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối COM với DI1 để chạy thuận, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch thì ngắt COM với DI1 rồi nối COM với DI2.

Chọn chế độ dừng : F6 10.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F6 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F6 10 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : F0 17.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 17 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Thời gian giảm tốc : F0 18.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 18 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Cài đặt tần số MAX : F0 10.

 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F0 10 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Công suất định mức động cơ : F1 01.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F1 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F1 01 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Điện áp định mức động cơ : F1 02.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F1 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F1 02 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Dòng điện định mức động cơ : F1 03
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F1 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F1 03 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Tần số định mức động cơ : F1 04.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F1 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F1 04 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Tốc độ định mức động cơ : F1 05.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F1 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F1 05 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Điều khiển quạt làm mát : F8 48.

 • 0 Quạt chạy khi biến tần RUN.
 • 1 Quạt luôn chạy.
 • 2 Quạt chạy phụ thuộc nhiệt độ tản nhiệt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F8 => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm hàm F8 48 => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị  => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.

Cài đặt cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm F4 02, F4 03, F4 04 rồi đặt các giá trị tương ứng là 12, 13, 14 bằng cách : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm F4 => Ấn ENTER rồi dùng phím lên xuống tìm các hàm như trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt giá trị tương ứng => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 7 thì quý vị vào các hàm FC 01, FC 02, FC 03, FC 04, FC 05, FC 06 và FC 07 bằng cách : Ấn PRG hiện F0  => Dùng phím lên tìm hàm FC => Ấn ENTER rồi phím lên xuống tìm các hàm như trên => Ấn ENTER => Dùng phím lên, xuống để đặt phần trăm tần số cấp tốc độ mà bạn muốn => Ấn ENTER để lưu => Ấn phím PRG để thoát.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối COM với DI3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối COM với DI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối COM với DI3 và DI4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối COM với DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối COM với DI3 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối COM với DI4 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối COM với DI3, DI4 và DI5, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.