Cách cài đặt biến tần FUJI FRENIC 5000G11/P11 bằng tiếng việt

Trong bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn các ban cách cài đặt biến tần FUJI FRENIC 5000G11/P11 để làm sao có thể chạy bằng tín hiệu terminal ở ngoài hoặc trên bàng phím, thay đổi thời gian tăng giảm tốc độ, hãm theo ý muốn

RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất H03 = 1.

 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm H03 => Ấn phím FUNC/DATA => Nhấn và giữ nút lên và nút STOP thì mới đặt giá trị là 1 được => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP, quý vị cài hàm F02 = 0 bằng cách : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : F01 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy: Dùng phím lên xuống để đặt tần số, ấn FWD hoặc REV để chạy và STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở:

 • Trước tiên, quý vị cài hàm E98 = 98 bằng cách : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm E98 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt là 98 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Lệnh RUN/STOP : F02 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F02 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Lệnh lấy tần số trên bàn phím : F01 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F01 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với 12, 2 chân còn lại nối với 1113 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy: Nối chân CM với FWD để chạy, xoay biến trở để đặt tần số. Ngắt chân CM với FWD để dừng.

Cài đặt chạy thuận, nghịch :

Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.

 • Cài chân chạy thuận, quý vị cài hàm E98 = 98 bằng cách : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm E98 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị là 98 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Cài chân chạy nghịch, quý vị cài hàm E99 = 99 bằng cách : Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm E99 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị là 99 => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Thực hiện lệnh chạy : Chạy thuận thì quý vị nối chân CM với FWD, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, quý vị ngắt chân CM với FWD rồi nối chân CM với REV.

Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc:

 • Thời gian tăng tốc: F07.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F07 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Thời gian giảm tốc:
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F08 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cách đặt tốc độ MAX:

 • F03 (Hz).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F03 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cách nhập thông số động cơ:

 • Số cực motor
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P01 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Công suất motor P02 (KW).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P02 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Dòng điện định mức motor P03 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P03 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Dòng không tải P06 (A).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P06 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Điện áp định mức động cơ F05 (V).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F05 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Tần số động cơ : F04 (Xem trên vỏ động cơ).
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm F04 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cài đặt ngôn ngữ E46:

 • 0 Tiếng Nhật.
 • 1 Tiếng Anh.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm E46 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cài đặt quạt tản nhiệt : H06.

 • 0 Quạt chạy dựa vào nhiệt độ của tản nhiệt.
 • 1 Quạt luôn chạy.
 • Cách đặt lệnh : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm hàm H06 => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.

Cài đặt chạy cấp tốc độ :

Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị cài các hàm giống trong phần cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm E01, E02, E03, E04 tương ứng với các chân X1, X2, X3, X4 rồi đặt các giá trị tương ứng là 0, 1, 2, 3 bằng cách : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt các giá trị tương ứng => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm C05 đến C19 bằng cách : Ấn PRG => Ấn FUNC/DATA chọn mục 1, dòng đầu tiên => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn phím FUNC/DATA => Dùng phím lên, xuống đặt các tần số tương ứng => Ấn FUNC/DATA để lưu => Ấn PRG để thoát
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối CM với X1, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối CM với X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối CM với X1 và X2, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối CM với X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối CM với X1 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối CM với X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối DCM với X1, X2 và X3, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối CM với X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối CM với X1 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối CM với X2 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối CM với X1, X2 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối CM với X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối CM với X1, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối CM với X2, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối CM với X1, X2, X3 và X4, rồi thực hiện lệnh chạy thuận hoặc nghịch tùy quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.