Cách cài đặt biến tần PANASONIC VF100, VF200

Bài viết này RITECH sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách cài đặt biến tần PANASONIC VF100, VF200.

RESET biến tần về chế độ mặc định nhà sản xuất : P151 = 2.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P151 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn nút SET màn hình hiển thị 0 là quá trình RESET đã được thực hiện => Ấn MODE để trở về.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: P003 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P003 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về..
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: P004 = 1.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P004 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 1 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Trước tiên, quý vị vào hàm Fr cài tần số bằng cách : Ấn MODE đến khi hiện Fr => Ấn SET => Dùng phím lên, xuống dặt tần số => Ấn SET để lưu => ẤN MODE để trở về. Sau đó, ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở :

 • Lệnh RUN/STOP: P003 = 3.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P003 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 3 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số bằng biến trở : P004 = 2.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P004 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 2 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Đấu nối biến trở : Chân giữa của biến trở nối với 14, 2 chân còn lại nối với 1315 (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
 • Thực hiện lệnh chạy : Nối chân 9 với chân 2 để chạy, xoay biến trở để đặt tần số, ngắt chân 9 với chân 1 để dừng.

Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số bằng núm xoay trên bàn phím :

 • Lệnh RUN/STOP: P003 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P003 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Lệnh đặt tần số trên bàn phím: P004 = 0.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P004 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Ấn RUN để chạy, xoay núm xoay để đặt tần số, ấn STOP để dừng

Cài đặt chạy thuận, nghịch : Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch.

 • Trước tiên, quý vị phải cài hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
 • Chân chạy thuận : Luôn là chân 2.
 • Chân chạy nghịch : Luôn là chân 3.
 • Để bật chạy nghịch, quý vị cài hàm P027 = 0 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P027 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt là 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thực hiện lệnh chạy : Để chạy thuận, nối chân 9 với chân 2, xoay biến trở đặt tần số. Để chạy nghịch, ngắt chân 9 với chân 2, rồi nối chân 9 với chân 3.
 • Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì thực hiện lệnh chạy nghịch và ngược lại.

Chọn chế độ dừng : P028.

 • 0 Dừng theo thời gian giảm tốc.
 • 1 Dừng theo quán tính.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P028 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc :

 • Thời gian tăng tốc : P001.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Thời gian giảm tốc : P002.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P002 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt tần số MAX : P008.

 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P008 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt thông số động cơ :

 • Nhập công suất động cơ : P130.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P130 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Nhập số cực động cơ : P131.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P131 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.

Cài đặt quạt làm mát : P143.

 • 0 Quạt chạy khi cấp nguồn.
 • 1 Quạt chạy phụ thuộc nhiệt độ tản nhiệt.
 • Cách đặt lệnh : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm hàm P143 => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về

Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng.

 • Trước tiên, quý vị phải cài các hàm giống trong phần đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị ngoài) và lấy tần số bằng biến trở.
 • Để cài các chân điều khiển cấp tốc độ thì quý vị vào các hàm P036(chân 4), P037(chân 5), P038(chân 6), P039(chân 7) rồi đặt giá trị đều la 0 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt giá trị 0 => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Để cài tần số cấp độ từ 1 đến 15 thì quý vị vào các hàm P046 đến P060 bằng cách : Ấn MODE nhiều lần đến khi hiện P001 => Dùng phím lên, xuống tìm các hàm trên => Ấn nút SET => Dùng phím lên, xuống đặt tần số tương ứng với cấp tốc độ mà quý vị mong muốn => Ấn SET xác nhận => Ấn MODE để trở về.
 • Chạy cấp tốc độ 1 : Nối chân 9 với chân 4, rồi nối chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 2 : Nối chân 9 với chân 5, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 3 : Nối chân 9 với chân 4 và 5, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 4 : Nối chân 9 với chân 6, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 5 : Nối chân 9 với chân 4 và 6, S3, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 6 : Nối chân 9 với chân 5 và 6, S3, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 7 : Nối chân 3 với chân 4, 5 và 6, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 8 : Nối chân 9 với chân 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 9 : Nối chân 9 với chân 4 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 10 : Nối chân 9 với chân 5 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 11 : Nối chân 9 với chân 4, 5 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 12 : Nối chân 9 với chân 6 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 13 : Nối chân 9 với chân 4, 6 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 14 : Nối chân 9 với chân 5, 6 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.
 • Chạy cấp tốc độ 15 : Nối chân 9 với chân 4, 5, 6 và 7, rồi rồi chân 9 với chân 2 để chạy thuận, hoặc với chân 3 để chạy nghịch tùy quý vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.